Πρόγραμμα χρηματοδότησης

 

Η Πράξη «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Κοινωνικής και Εργασιακής Ένταξης για τα Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και τις Οικογένειές τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’», της οποίας δικαιούχος είναι Ε.Σ.Α.μεΑ., εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014 -2020 (1 από τα 13 ΠΕΠ) εκπονήθηκε από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές της Πελοποννήσου σε συνεργασία και διαβούλευση με τους κοινωνικό-οικονομικούς εταίρους της περιφέρειας. Στη βάση των οδηγιών της 2ης Εγκυκλίου, η Περιφέρεια διοργάνωσε την 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου, το οποίο σηματοδότησε την έναρξη της διαβούλευσης στην Πελοπόννησο. Εν συνεχεία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 18 Δεκεμβρίου 2014.

Τα Ε.Π. Πελοποννήσου περιλαμβάνει στρατηγικές προτεραιότητες και ενδεικτικές δράσεις που διαμορφώνουν τη συνεισφορά του στην υλοποίηση των στόχων του, τη συμβολή του στους στόχους του ΕΣΠΑ και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Προϋπολογισμός Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 270.342.339,00 ευρώ, εκ των οποίων 201.004.090,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 69.338.249,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Όραμα

«Η Πελοπόννησος πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου και τεχνολογικού κεφαλαίου».

Στρατηγικός Στόχος

«Καινοτόμος και αειφόρος αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής».

Βασικές αναπτυξιακές Προτεραιότητες

 • Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, για διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης, με αιχμή την καινοτομία.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον και με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και της ανάπτυξης, για άρση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.
 • Σύνδεση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, με τις επιχειρήσεις και τον παραγωγικό ιστό, εν γένει, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Διεύρυνση και αναβάθμιση της πρόσβασης των πολιτών της Περιφέρειας σε διοικητικές, κοινωνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, με χρήση ΤΠΕ.
 • Ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, με τη διατήρηση ή/ και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις, με άμεση και διαρκή προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντός τους.
 • Ένταξη ή/ και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα των νέων.
 • Ένταξη ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας, για ενίσχυση των εισοδημάτων τους και κατ’ ακολουθία για πρόληψη ή/ και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων.
 • Σχεδιασμός εκτέλεσης νέων έργων και βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας.

Τομείς Δράσεων

 • Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
 • Eνίσχυση τους πρόσβασης σε ΤΠΕ και τους χρήσης και ποιότητάς τους.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
 • Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης-ΕΚΤ.
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης-ΕΤΠΑ.
 • Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.
 • Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.
 • Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων.
 • Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
 • Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων.
 • Τεχνική Βοήθεια.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΕΠ Πελοποννήσου μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.eydpelop.gr/2014-2020/e-p-peloponnisos-2014-2020/parousiasi-e-p/

Κοινοποίηση
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.