Φορέας υλοποίησης

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, η ΕΣΑμεΑ υλοποιεί την Πράξη «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση της Κοινωνικής και Εργασιακής Ένταξης για τα Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και τις Οικογένειές τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’», με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5071337.

Άξονας Προτεραιότητας: 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» 

Θεματικός Στόχος: 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» 

Ειδικός Στόχος: 2Α5.2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑμεΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες).

Λίγα λόγια για την ΕΣΑμεΑ:

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Στο πλαίσιο της αποστολής της η Ε.Σ.Α.μεΑ.:

  • διαβουλεύεται και συμπαρίσταται στις οργανώσεις-μέλη της, συντονίζει τη δράση τους και τις ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
  • ασκεί συστηματικό έλεγχο της νομοθεσίας και υποβάλλει προτάσεις,
  • υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων,
  • προωθεί την εφαρμογή της Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε εθνικό επίπεδο,
  • παρέχει ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους και συνηγορεί και παρεμβαίνει σε ατομικά και συλλογικά αιτήματα
  • οργανώνει συστηματικές εκστρατείες ενημέρωσης της ελληνικής Κοινωνίας και Πολιτείας για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως δε την 3η Δεκέμβρη κάθε έτους, η οποία έχει ορισθεί «Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία»,
  • συνεργάζεται με τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών,
  • υλοποιεί μελέτες και έρευνες, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα,
  • εκπονεί Οδηγούς, εκπαιδευτικά και άλλα εγχειρίδια, εκθέσεις, στατιστικά δελτία και κείμενα πολιτικής.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: 

www.esamea.gr - facebook - twitter - instagram

Τα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. βρίσκονται: 

Αθήνα (Έδρα),Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, E.: esaea@otenet.gr, T.: 210 9949837, F.: 210 5238967

Τρίπολη (Παράρτημα), Εθν. Αντίστασης 43, 22100 Τρίπολη, E.: esamea2@pel.cosmotemail.gr, T.: 27102 21964, F.: 27102 21964

Κοινοποίηση
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.